Administracja samorządowa

Oferujemy pełen zakres usług badawczych dla administracji samorządowej, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim. Dotychczas przeprowadziliśmy na ich zlecenie m.in. następujące badania:

Dla Urzędu Miasta Poznania:

 • Konsultacje społeczne związane z ul. Garbary w Poznaniu (X-XII/II 2018/2019)
 • Przeprowadzenie badań i sporządzenie 3 diagnoz potencjału rozwojowego następujących poznańskich grup: ludzi młodych, rodzin, kobiet w oparciu o stwierdzone w badaniach problemy i potrzeby tychże grup (III-X 2018)
 • Badanie horyzontów i sposobów rozumienia rozwoju w kontekście miejskim przez mieszkańców i liderów społecznych aglomeracji poznańskiej. Usługa realizowana w ramach monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ (VI-XII 2017) [zobacz]
 • Diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu i wolontariatu (VI-XI 2017) [zobacz]
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z modernizacją ul. Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Prusa do Mostu Teatralnego (2016)
 • Przeprowadzenie badania ankietowego dot. infrastruktury rowerowej wśród mieszkańców miasta Poznania wraz z opracowaniem raportu (XI-XII 2015);
 • Przeprowadzenie badań i analiz potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (VI 2009-VI 2011) [zobacz];
 • Ocena jakości usług świadczonych przez poznańskie ośrodki wsparcia przedsiębiorczości (biznesu) oraz badanie zakresu i stopnia zapotrzebowania na te usługi wśród osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz prowadzących firmy sektora MŚP (IX-XII 2010);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie badania satysfakcji klienta Urzędu Miasta Poznania oraz niektórych miejskich jednostek organizacyjnych wraz z opracowaniem raportu i prezentacji podsumowującej przeprowadzone badanie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego (X-XII 2008);
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym związanych (IX-XII 2008);
 • Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce (VI 2006-XII 2007) [pobierz].

Dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

 • Opracowanie „Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” (IX-XI 2015);
 • Opracowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” (VIII-X 2015);
 • Przeprowadzenie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 (VII-IX 2015);
 • Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" (V-VIII 2014).

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

 • Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. Infrastruktury Społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja i Priorytetu 8 Zdrowie (II-VII 2012) [zobacz];
 • Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami UE – aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady (XII 2010–III 2011) [zobacz];
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku (XI 2008–I 2009) [pobierz].

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

 • Analiza zaangażowania i efektywności JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (XII 2010–III 2011).

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

 • Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w Okresowym planie ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok. Część II: Ocena efektów działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach MRPO (VIII-XI 2012) [zobacz];
 • Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Efektywność regionalnych instytucji kultury - audyt” (V-XI 2008).

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego (XI-XII 2010) [zobacz];
 • Przeprowadzenie diagnozy wśród przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie zbadania przyszłego obszaru działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (V-IX 2010);
 • Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim (IV-VI 2009)
 • Przeprowadzenie oceny efektywności instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (VIII-XII 2009).

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

 • Badanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym (IV-X 2013);
 • Ocena i analiza procesu wdrażania międzynarodowego projektu Youth Entrepreneurship Strategies (IV-VII 2012) [pobierz].

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

 • Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (VI-XII 2013) [zobacz];
 • Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r. (IV-VIII 2013) [zobacz];
 • Ocena skuteczności działań PO KL w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim (X 2012–I 2013) [pobierz];
 • Skuteczność i efektywność szkoleń realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL w kontekście potrzeb kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw w województwie podlaskim (X 2012–I 2013) [pobierz].

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

 • Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej (VI-XII 2013) [zobacz].

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 • „Analiza struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Instytucji Zarządzającej oraz w Instytucjach Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (III-VI 2015).

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 • Badania ewaluacyjne pn. „Ewaluacja działań informacyjno–promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013” (VII-XII 2014) [zobacz];
 • Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE (VII-XI 2012) [zobacz];
 • Wykonanie pogłębionej diagnozy i analizy aktualnej sytuacji w oświacie w subregionie pilskim, w kontekście wykorzystania przedsiębiorczych i kreatywnych postaw wśród uczniów i nauczycieli, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach projektu PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (VI 2012);
 • Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów Priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+ (V-VIII 2011) [zobacz];
 • Wykonanie pogłębionej diagnozy i analizy aktualnego stanu oraz możliwości rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej w wielkopolskich instytucjach otoczenia biznesu (IOB) typu inkubatory przedsiębiorczości/ centra transferu technologii oraz w wielkopolskim środowisku akademickim (V-VII 2011);
 • Opracowanie spójnego modelu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości (XI-XII 2009);
 • Badania potencjału współpracy, przeprowadzone w branżach i sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju regionu oraz środowisku transferu technologii tych branż (XI-XII 2009).

Dla samorządowych jednostek budżetowych:

 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: Przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowanym rozszerzeniem strefy 30 w centrum Poznania (2017)
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: Przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją i reorganizacją ulicy Rybaki w Poznaniu (2017)
 • Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej - „Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska” (XII 2012 - VI 2013)
 • ZTM w Warszawie: badanie jakościowe dotyczące potrzeb, ocen i opinii niepełnosprawnych użytkowników komunikacji miejskiej w Warszawie (V-VII 2010)
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku: opracowanie projektów wykonawczych dla realizacji IV etapu Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Gdańsku (III-IX 2009)
 • ZTM w Gdańsku: badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (VI 2008)
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Poznania - opracowanie koncepcji SIM oraz lokalizacji nośników (2002).

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy