Aktualności

Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii 28 listopad 2020

„Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021”

Program Koalicja Miast sięga 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii Europejskiej Stolicy Kultury współpracę podjęły miasta ubiegające się o ten tytuł. Do udziału w programie Wrocław zaprosił wówczas partnerów z całego kraju: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań i Szczecin. Obecnie Koalicja Miast w poszerzonym składzie o Kraków i Warszawę, jest platformą wymiany doświadczeń oraz współpracy zaangażowanych w nią samorządów i podległych im instytucji.

W listopadzie 2020 roku siedem samorządowych instytucji kultury współtworzących Koalicję Miast: Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, Strefa Kultury Wrocław oraz Szczecińska Agencja Artystyczna porozumiało się w sprawie wspólnego przeprowadzenia badań mających na celu zdiagnozowanie aktualnej kondycji kultury w tych miastach, a w szczególności wpływu na nią kryzysu wywołanego przez  pandemię COVID-19.

Zadanie to zlecono naszej firmie mającej wieloletnie doświadczenie w realizacji badań w obszarze kultury zarówno dla instytucji rządowych i samorządowych. Do zespołu badawczego zaproszono ekspertów – akademików zajmujących się tematyką badań społecznych w kulturze:

 • Prof. Rafał Drozdowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Małgorzata Jacyno, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr Michał Kotnarowski, socjolog, doktor nauk politycznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Prof. Marek Krajewski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Badanie skupia się na trzech zasadniczych celach:

 1. Pozyskanie kompleksowej wiedzy o sytuacji w polu kultury dotkniętym kryzysem wywołanym pandemią COVID 19.
 2. Analiza działań podejmowanych w polu kultury przez organizatorów miejskich polityk kulturalnych w reakcji na ten kryzys.
 3. Uchwycenie trojakiego rodzaju zmian w polu kultury: (I) zmian będących bezpośrednim efektem kryzysu, (II) średniookresowych zmian o charakterze adaptacji bądź innowacji w warunkach zmiany (III) przeobrażeń, będących skutkiem działań podejmowanych w polu kultury przez organizatorów miejskich polityk kulturalnych.

Badania zostały podzielone na trzy różne – powiązane ze sobą wątki badawcze:

 • Obserwatorium badań w kulturze. Analiza ekspercka raportów prowadzonych dotąd badań nad kryzysem wywołanym w kulturze przez pandemię COVID-19 - wtórna analizę wyników oraz ich wzajemne zestawianie, przygotowanie opracowania, prezentujących stan kultury uchwycony w trakcie pierwszej fazy pandemii oraz identyfikujących najważniejsze, lokalne strategia radzenia sobie z jego skutkami.. Ta wstępna analiza o charakterze desk research stanie się też podstawą stworzenia narzędzi dla dalszych kroków w ramach projektu badawczego.
 • Badania ilościowe instytucji kultury w trybie longitudalnym – trzykrotnie realizowana ankieta internetowa skierowana do (I) dyrektorów/zastępców dyrektorów instytucji, mających wpływ na sposób realizacji zadań instytucji i jej bieżące zarządzanie oraz pozostałych pracowników instytucji oraz (II) w trybie inkluzywnym adresowane (oprócz szczebla zarządczego) do pracowników instytucji w profilu artystycznym/twórczym/ praktyków kultury oraz wsparcia technicznego.
 • Badania ilościowe organizatorów samorządowej polityki kulturalnej – ankieta internetowa skierowana do pełnomocników prezydentów/ marszałków w zakresie polityk kulturalnych, dyrektorów wydziałów i biur kultury w urzędach miejskich i marszałkowskich.

Finalnym produktem badania będzie publikacja pt. „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultury miejskich w dobie pandemii COVID-19”, ale także do zadań zespołu badawczego należeć będzie opublikowanie raportu badawczego wraz z bibliografią na kanałach komunikacyjnych Public Profits z możliwością pobrania materiału, zaprezentowanie wyników ewaluacji w formie wystąpienia publicznego oraz umożliwienie dostępu do baz danych powstałych w trakcie badania innym badaczom pola kultury.

Faza przygotowawcza trwać będzie do końca 2020 roku, w styczniu 2021 roku zostaną opracowane narzędzia badawcze, zaś w marcu, czerwcu i listopadzie realizowane będą badania terenowe. Finał projektu badawczego przypadać będzie na listopad 2021 roku.

Kontakt: biuro@publicprofits.pl

 

LIST POLECAJĄCY (2 fala) - ANKIETA W INSTYTUCJACH KULTURY

LIST POLECAJĄCY (1 fala) - ANKIETA W INSTYTUCJACH KULTURY

LIST POLECAJĄCY - ANKIETA WŚRÓD ORGANIZATORÓW IK

 

Badanie w mediach:

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy