Aktualności

Diagnoza trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu 14 wrzesień 2021

Badanie ma stać się podstawą do stworzenia poznańskiego programu wolontariatu miejskiego. Jego realizacji towarzyszą następujące cele badawcze:

  • Cel (1) - określenie stanu faktycznego poznańskiego wolontariatu i możliwości jego upowszechniania wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Poznania; w tym pożądane kanały komunikacji z wolontariuszami
  • Cel (2) - inwentaryzacja poznańskiego wolontariatu wraz z jego potencjałem
  • Cel (3) - identyfikacja potrzeb wolontariuszy, oszacowanie stanu realizacji tych potrzeb poprzez analizę oferty wolontariatu dostarczanej przez organizacje pozarządowe i Miasto Poznań
  • Cel (4) - identyfikacja narzędzi i działań niezbędnych do zaspokojenia potrzeb wolontariuszy i organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych, Miasta Poznań)
  • Cel (5) - porównanie uzyskanych danych, informacji do danych/informacji uzyskanych w ramach raportu z diagnozy trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu w 2017 r., w tym: 1. inwentaryzacja organizacji pozarządowych działających na terenie Poznania; 2. stan i potencjał organizacji pozarządowych w Poznaniu; 3. identyfikacja potrzeb trzeciego sektora w kontekście współpracy z Miastem, także w kontekście rozwijania wolontariatu
  • Cel (6) - wyznaczenia możliwego kierunku wolontariatu.

W pierwszym etapie badania metodologia zakłada realizację ankiet (CAWI/CATI) wśród poznańskich organizacji pozarządowych, mieszkańców Poznania (CAWI) oraz poznańskich wolontariuszy (CAWI). W drugim etapie badania metodą jakościową (FGI/ IDI) zostaną przeprowadzone badania wśród przedstawicieli: sektora publicznego, sektora przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, sektora pozarządowego oraz środowiska szkolnego na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej.

Badania zostaną uzupełnione analizą danych zastanych uwzględniającą statystykę publiczną, raporty dotyczące zagadnień trzeciego sektora i wolontariatu, opracowania i programy miejskie oraz literaturę przedmiotu.

LIST INTENCYJNY SYGNOWANY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Poznan.pl

Termin zakończenia badania: grudzień 2021 r.

 

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy