Aktualności

Program "Bardzo Młoda Kultura" 26 marzec 2018

 

Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej.

Cel ten jest urzeczywistniany przez realizację całego szeregu zadań pośrednich. Do najważniejszych spośród nich należą:

 • Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, iż stanowi ona jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na otwartości, tolerancji i solidarności, a przy tym wspierającego twórczy eksperyment i propagującego egalitarne formy życia zbiorowego.
 • Poszerzenie zakresu osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturowej, w tym umożliwianie egalitarnego udziału w nich dzieci i młodzieży.
 • Wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się edukacją kulturową w Polsce, w tym nauczycieli, osób zatrudnionych w instytucjach kultury i tych działających w organizacjach pozarządowych.
 • Stwarzanie okazji do współdziałania osób zajmujących się edukacją kulturową, a reprezentujących sferę edukacji i kultury, a także kreowanie organizacyjnych, finansowych i merytorycznych podstaw tego rodzaju współpracy.
 • Prowadzenie działań popularyzujących znaczenie, rolę i doniosłość edukacji kulturowej wśród osób odpowiedzialnych za lokalne polityki społeczne i kulturalne, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.
 • Identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia edukację kulturową, a także rozpoznawanie przeszkód i barier dla jej rozwijania w regionie.
 • Propagowanie zwyczaju prowadzenia wieloletnich programów edukacyjnych w regionach, w tym wzmacnianie świadomości, iż efektywne działania z zakresu edukacji kulturowej powinny mieć systematyczny i długotrwały charakter, by przynosić pożądane rezultaty.

Więcej: STRONA PROGRAMU

Zespół w ramach tegorocznego wsparcia Narodowego Centrum Kultury w realizacji Programu m.in.:

 • opublikuje "Razem w kulturze. Raport diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura"
 • zorganizuje ogólnopolskie konwenty dla Operatorów Programu
 • opracuje raport roczny podsumowujący ideę oraz kluczowe rezultaty Programu
 • opracuje raport ewaluacyjny z trzech lat realizacji Programu
 • przeprowadzi badania diagnostyczne z użyciem metod  ilościowych i jakościowych
 • będzie wspierał Operatorów Programu.

Termin zakończenia zlecenia: grudzień 2018 r.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy