Aktualności

STOP praktykom dyskryminacyjnym! 03 listopad 2020

Badanie ma na celu zidentyfikowanie najważniejszych przejawów nierównego traktowania, najważniejszych konsekwencji praktyk dyskryminacyjnych oraz najważniejszych oczekiwanych przez badanych działań, których efektem będzie wzrost równości. Wyniki badań mają stać się podstawą rekomendacji dla działań lokalnych instytucji na rzecz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Do udziału w badaniu zapraszamy mieszkańców Poznania: dzieci i nastolatki; kobiety i mężczyzn z doświadczeniem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, osoby LGBT+, osoby o innym pochodzeniu etnicznym niż polskie oraz migrantów, osoby z doświadczeniem ubóstwa, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zaangażowane w życie religijne/kościół, różnowyznaniowa z uwzględnieniem osób bezwyznaniowych (różnopłciowych), przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób doświadczających i narażonych na dyskryminację oraz seniorzy i seniorki.

Badanie zostały podane na dwa etapy: (1) jakościowy: wywiady grupowe, indywidualne wywiady i traidy oraz (2) ilościowy: ankieta internetowa CAWI.

Badania jakościowe, w postaci wywiadów grupowych i indywidualnych oraz badania ilościowe mają charakter poufny, a zebrany materiał empiryczny zostanie poddany analizie wykluczającej możliwość identyfikacji respondentów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników część terenowa badania będzie realizowana przez Internet.

Termin zakończenia badania: grudzień 2020 r.

powrót archiwum wiadomości

Filary firmy