Oferta dla beneficjentów grantów

Oferta dla beneficjentów grantów

Jesteśmy zainteresowani współpracą z beneficjentami grantów (finansowanych np. z Narodowego Centrum Nauki) - doktorantami, pracownikami uczelni wyższych i instytutów badawczych itd. Oferujemy Państwu pomoc w zaprojektowaniu i realizacji badań przewidzianych w ramach prac naukowych.

Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia to wyższa jakość badań a także oszczędność czasu i pieniędzy!

W realizacji badań tego typu współpracujemy m.in. z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy czy Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Więcej o ofercie można przeczytać tutaj.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z dr Bartoszem Stępińskim.

Firma Public Profits Sp. z o.o. sama również pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne i realizuje badania w ramach grantów. Nasze sztandarowe badania w tym zakresie, to:

Projekt ApCoR, dofinansowany w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 • Projekt ApCoR (Apollo Combine Research) stanowi innowacyjny model projektowania oraz prowadzenia badań społecznych, rynkowych i marketingowych za pośrednictwem multiplatformowego panelu badawczego (z oprogramowaniem klienta przeznaczonym na urządzenia mobilne oraz desktop). W jego ramach możliwe stanie się odwzorowanie powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej technik badawczych, jak i implementacja najnowszych metod i narzędzi w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Potencjał innowacyjny projektu wyraża się w: integrowaniu wielu rozwiązań związanych z procesem badawczym (m.in. projektowanie narzędzi badawczych, analiza danych wywołanych i zastanych, CRM do zarządzania etapami procesu), kreowaniu nowatorskich rozwiązań badawczych (m.in. rekrutowanie badanych dzięki połączeniu narzędzi AM, kampanii PPC i możliwości implementacji baz danych klientów) oraz w wysokiej jakości dostarczanych danych badawczych.
 • Projekt stanowić będzie cyfrowe odwzorowanie modelu biznesowego, realizowanego od lat w sektorze badań rynkowych i marketingowych przez wnioskodawcę. Beneficjentami staną się także uczestnicy badań, dla których wykreowane zostaną możliwości swobodniejszego udziału w badaniach.
 • Całość zostanie wykonana zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie ergonomii aplikacji elektronicznych oraz z uwzględnieniem nowych źródeł danych cyfrowych (związanych z ekspansją „Internetu Przyszłości”, na który składają się „Internet Rzeczy”, „Usług” oraz „Danych”, a także systemy społecznościowe 2.0).
 • Dofinansowanie projektu z UE: 1 149 311,43 zł.
Ogólnopolskie badania popytu na usługi związane z czasem precyzyjnym i urzędowym świadczone poprzez system Galileo oraz stworzenie metodyki badawczej.
 • Projekt jest wykonywany w konsorcjum z PikTime Systems Sp. z o.o. oraz ITTI Sp. z o.o. Został wybrany do realizacji przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach pierwszego konkursu grantowego ogłoszonego po przystapieniu Polski do Agencji w lipcu 2012 roku. Realizacja projektu zaplanowana jest na 12 miesięcy począwszy od listopada 2013 roku.
 • Celem badania jest rozpoznanie zapotrzebowania na usługi związane z dostarczaniem czasu precyzyjnego i urzędowego wśrod europejskich podmiotów publicznych i prywatnych z różnych branż. Przyczyni się ono do optymalnego dopasowania oferowanych potencjalnie usług do ich specyficznych wymagań. Badanie ma charakter pilotażowy, a w jego ramach powstanie także metodyka prowadzenia badań szczegółowych w tym zakresie.
 • Jednym z elementów badania jest przeprowadzenie badania CAWI - ankieta internetowa - skierowanej do przedstawicieli podmiotów bizesowych i innych instytucji, którzy zajmują się m.in.:
 • wykorzystaniem czasu i częstotliwości wewnątrz instytucji,
 • sposobami dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości,
 • ewent. odpowiadają za udostępnianie sygnałów czasu i częstotliwości na zewnątrz (poza instytucję, użytkownikom zewnętrznym),
 • odpowiadają za synchronizację urządzeń do przychodzących z zewnątrz sygnałów czasu i częstotliwości,
 • odpowiada za reżimy technologiczne związane z wykorzystaniem czasu i częstotliwości w instytucji.

Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków (raport z badań).

 • Badanie uzyskało dofinansowanie ze środków Minis terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach projektu Obserwatorium kultury.
 • Projekt został wysoko oceniony zarówno przez ekspertów, jak i przez MKiDN, w wyniku czego zajął pierwsze miejsce w konkursie. Badanie praktyk kulturalnych (wg tradycyjnej nomenklatury: uczestnictwa w kulturze) ma być, m.in. empiryczną weryfikacją nowego narzędzia, umożliwiającego, nowoczesne i zgodne - zarówno z teorią kultury, jak i ze stanem faktycznym - ujęcie uczestnictwa Polaków w kulturze.
 • Badanie pozwoliło dowiedzieć się więcej niż dotychczas na temat tego, jak Polacy uczestniczą w kulturze na co dzień i od święta. Zakładamy, że wyniki badań posłużą do lepszego zarządzania kulturą i prowadzenia polityki kulturalnej bliższej obywatelom.
 • Do pobrania: dane surowe.xls.
 • Realizacja badania została zakończona 15 marca 2015 roku.

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy