Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Infrormacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (zwanym poniżej „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Public Profits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-770 Poznań) przy ul. Paderewskiego 8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097536, Regon 630582129, NIP 7821121903 (dalej: „Administrator”); adres poczty elektronicznej: biuro@publicprofits.pl.

Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki – w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f RODO, w celu:

 • marketingu produktów lub usług własnych,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • przeprowadzania analizy jakości świadczonych usług,

na podstawie odrębnej zgody – w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a RODO, w celu:

 • udziału w projektach badawczych i ekspertyzach wykonywanych lub współprowadzonych przez Spółkę,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Spółki.

Projekty badawcze oraz marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Spółkę, m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i środków komunikacji na odległość.

2. Które dane osobowe są niezbędne?

Spółka stosuje zasadę tzw. minimalizacji danych osobowych, co oznacza, iż Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzasadniony jest przedmiotem prowadzonych badań i ekspertyz oraz zakresem świadczonych usług

3. Komu przekazywane są Państwa dane?

Spółka przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji celów prawnych, w szczególności zleceniodawcom projektów badawczych i ekspertyz, firmom kurierskim i pocztowym, przewoźnikom, leasingodawcom, a także partnerom świadczącym usługi rachunkowe i techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, w tym platformy badawczej ApCoR i strony internetowej; obsługa serwera poczty elektronicznej), a także dochodzenia roszczeń lub weryfikowania korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych Spółki są przechowywane przez okres wykonywania umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą, a po jego upływie przez czas:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Spółki,
 • w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. w celach archiwizacji dokumentów).

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Spółki na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, przysługują Państwu uprawnienia do żądania:

 • dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia czy Spółka przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Spółkę dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania dostarczonych Spółce danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.

Nadto, przysługują Państwu:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego obowiązku Administratora lub wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@publicprofits.pl.

Filary firmy