Uczelnie i placówki naukowo-badawcze

 • Wykonujemy pełen zakres usług badawczych dla szkół i uczelni wyższych oraz placówek naukowo-badawczych. Zrealizowaliśmy m.in. następujące badania:

Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Realizacja badania CATI i przeprowadzenie ankiety  w ramach projektu badawczego NCN (OPUS 14) pt. „Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych”
 • Strategiczna krótkowzroczności a wyniki firmy (FGI, CATI) (I-V 2020)
 • Realizacja badania CAWI w ramach projektu badawczego NCN (OPUS 9) pt. "Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływ wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie" [Grant NCN 2015/17/HS4/00338] (VI 2016).

Dla Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie:

 • Realizacja badania jakościowego (wywiady indywidualne) w ramach projektu „Bezdzietność z wyboru? Analiza motywacji osób bezdzietnych” [Grant NCN] (VII-IX 2014).

Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

 • Badanie ewaluacyjne mid-term projektu Wzmocnienie potencjału drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (XII 2012-VII 2014).

Dla Politechniki Łódzkiej:

 • Przeprowadzenie badań terenowych wśród franczyzodawców oraz firm organizujących zorganizowane sieci sprzedaży [Projekt MNiSW] (VI-VII 2011).

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • Realizacja badań terenowych w ramach projektu pn. "Antecedencje diad i sieci w turystyce" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki [NCN: 2014/13/B/HS4/01615] (II-VII 2016).

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

 • Przeprowadzenie badań w siedzibach gmin na temat uwarunkowań i kryteriów wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania (VII-XII 2018);
 • Realizacja dwustopniowego badania w ramach grantu „Kreowanie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym” [Grant NCN] (VI 2017 - I 2018]; więcej
 • Realizacja badania ilościowego techniką CATI w ramach projektu „Zwinność przedsiębiorstw w procesie przystosowania się do otoczenia i jego zmian” [Grant NCN] (VI-VIII)
 • Badanie diagnozujące poziom i wykorzystanie potencjału intuicyjnego w procesie podejmowania decyzji kierowniczych [Grant NCN] (XI-XII 2015);
 • Realizacja dwustopniowego badania dotyczącego tematyki „warunków wykluczających w przepływie dóbr w łańcuchu logistycznym oraz procentowego udziału i charakteru strat i braków dla różnych typów dóbr (VI - XII 2015);
 • Realizacja badania metodą CAWI i CATI w grupie 300 firm z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej [Grant NCN] (XII 2014);
 • Ewaluacja „Badanie losów absolwentów i stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców” realizowanych w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (VIII-XII 2014);
 • Realizacja dwustopniowego badania dotyczacego tematyki podejścia sieciowego we współpracy gospodarczej [Grant NCN] (IV-IX 2014).

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 • Realizacja badań ilościowych i jakościowych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw zaliczanych do branż kreatywnych (IDI N=8, CATI N=384, FGI N=1) (XII 2019 – VI 2020)
 • Realizacja badań ilościowych i jakościowych dot. ryzyka w procesie realizacji strategii [Grant NCN] (IX 2015-VI 2016);
 • Realizacja badania ilościowego w ramach projektu pn. "Dlaczego wszyscy chcą studiować? Wybory edukacyjne absolwentów szkół średnich w perspektywie ekonomii tożsamości" (V-VIII 2016);
 • Badania ilościowe przeprowadzone techniką CATI dot. rewizji strategii (XI-XII 2015);
 • Ogólnopolskie badanie dotyczące praktyk wdrażania strategii w przedsiębiorstwach [Grant NCN] (II-VIII 2013);
 • Praktyki zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach giełdowych i spółkach akcyjnych [Grant NCN] (X 2011–II 2012).

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 • Realizacja badań ankietowych wśród firm meblarskich z obszaru tzw. Kępińskiego Zagłębia Meblowego wraz z przygotowaniem bazy wynikowej badania ilościowego (VII-VIII 2017);
 • Przeprowadzenie badań ankietowych na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w podregionie poznańskim w zakresie ogólnej oceny dotychczasowego wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2011 oraz określenia potrzeb inwestycyjnych na przyszłość (IV-VI 2013);
 • Przeprowadzenie badań – sześciu zogniskowanych wywiadów grupowych na potrzeby grantu promotorskiego „Kulturowe i społeczne konstytuowania tożsamości kobiet i mężczyzn na przykładzie wybranych czasopism oraz w świadomości młodych i dorosłych” (IV 2002).

Dla Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:

 • Realizacja badania w ramach rozprawy doktorskiej dotyczącej wykorzystania mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa w kreowaniu (tworzeniu) innowacji (IV-XII 2018).

Dla Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • Badania terenowe na temat satysfakcji, zaufania, zaangażowania mieszkańców i osób związanych pracą w życie Szczecina (VI-VIII 2011);
 • Ogólnopolskie badania ilościowe zachowania pacjentów na rynku usług medycznych w Polsce (III–IV 2011).

Dla Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Realizacja badania sondażowego pracowników na temat kwalifikacji i kompetencji (IV-V 2010).

Dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu:

 • Przeprowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego rekrutacji poszczególnych grup badanych: nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrektorów szkół podstawowych, pracowników administracji i psychologów/ pedagogów szkolnych oraz badań fokusowych i indywidualnych wywiadów pogłębionych w ramach Programu Ramowego HORYZONT 2020 – tytuł projektu: BOOST – Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe (grant agreement – 755175) (III-VI 2018).

Dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 • Inwentaryzacja/ audyt własności intelektualnej Akademii (XII 2011-III 2012) [zobacz].

Dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie badania na temat dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców w ramach projektu „Studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepiej wyspecjalizowaną kadrą branży turystycznej” (VI 2014-VII 2015).

Dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową: 

 • Badania ankietowe na temat pomorskiego rynku pracy metodą bezpośredniego wywiadu socjologicznego (XII 2006-II 2008, VIII 2008-III 2010).

Dla Instytutu Logistyki i Magazynowania:

 • Badania ilościowe i jakościowe wśród przedstawicieli podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem internetowym. Fulfilment w e-commerce (FGI, CATI) (XII 2019-I 2020).

Dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych:

 • Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika [Grant NCN] (IV–VII 2012).

Dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

 • Przygotowanie i realizacja w terenie badania ilościowego (ankietowego) i jakościowego dotyczącego przyczyn późnej płodności kobiet w ośrodkach wielkomiejskich na użytek projektu naukowo-badawczego Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce (VIII-XI 2007).

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy