Urzędy pracy

Od lat realizujemy badania na zlecenie wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Zrealizowliśmy na ich zlecenie badania w m.in. następujących obszarach:

Monitoring ofert pracy: [więcej o ofercie]

 • WUP w Lublinie: Monitoring ofert pracy w Województwie Lubelskim (II 2012-V 2013) oraz Realizacja w latach 2013-2015 ciągłego monitoringu ofert pracy w ramach projektu systemowego Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - kontynuacja (od XI 2013).

Lokalne i regionalne badania rynku pracy:

 • WUP w Lublinie: Przygotowanie raportu z badań dotyczącego aktywizacji młodzieży na rynku pracy w województwie lubelskim, w tym założeń konkursów regionalnych, których celem będzie pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy zgodnie z „Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, w tym opracowanie wstępnych kryteriów wyboru projektów, propozycji form przekazu informacji o Gwarancjach dla młodzieży (XII 2014);
 • WUP w Lublinie: Realizacja w roku 2014, w ramach projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”, ilościowego badania pt. Losy absolwentów – kobiet pracujących, które ukończyły szkoły zawodowe (X-XI 2014) [zobacz];
 • WUP w Łodzi: Realizacja usługi badawczej "Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim" (X-XII 2014);
 • Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej: Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska (XII 2012-VI 2013), ISBN 978-83-936900-2-2;
 • PUP w Szczytnie: Badanie lokalnego rynku pracy pn. Rynek pracy w powiecie szczycieńskim. Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców (VI-IX 2009) [zobacz];
 • WUP w Krakowie: Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (II-VIII 2007);
 • WUP w Szczecinie: Przeprowadzenie kompleksowego, wojewódzkiego badania rynku pracy pt. Zagraniczne migracje zarobkowe (II-IV 2009).

Badania ewaluacyjne:

 • WUP w Szczecinie: Informacja i promocja PO KL (IX-XII 2009) [zobacz];
 • PUP w Legnicy, Świdwinie, Wałczu, Złotowie, Szczecinku, Ostródzie: badania ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL (2010);
 • WUP w Rzeszowie: Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ewaluacja interwencji publicznej w ramach II Priorytetu ZPORR w zakresie Działania 2.1 ZPORR wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (IX-XII 2008).

Analizy, ekspertyzy, strategie:

 • WUP w Poznaniu: Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju (VII-XII 2009).

Zapraszamy do współpracy!

Filary firmy